VACATURES

Het Holland Festival zoekt twee nieuwe leden raad van toezicht


Het Holland Festival is het grootste en oudste podiumkunstenfestival van Nederland en geniet een uitstekende reputatie. Het Holland Festival vindt jaarlijks plaats in de maand juni in Amsterdam. Het festival presenteert alle podiumkunstdisciplines (muziek, theater, dans, opera, muziektheater), alle mogelijke cross-overs en zoekt waar relevant of wenselijk aansluiting bij beeldende kunst, literatuur, mode en film.

Het Holland Festival is een ‘significant’ festival: het tracht met een gevarieerd programma van hoogstaande kwaliteit een relatief groot (potentieel) publiek te bereiken, dat qua leeftijd en achtergrond divers is en zowel uit vaste festivalbezoekers als uit nieuw publiek  bestaat. In de programmering houdt het festival rekening met deze ambities.

De programmering van het festival is ‘caleidoscopisch’, westerse en niet- westerse kunstvormen gaan hand in hand en het festival besteedt aandacht aan zowel de grote namen als aan (voor Nederland) nieuwe, 'upcoming' artiesten/kunstenaars. De nadruk in de programmering ligt op de internationale podiumkunsten. Daarnaast presenteert het festival (nieuw) werk van gerenommeerde instellingen / makers uit Nederland en toont het werk van mid-career Nederlandse makers die toe zijn aan een internationaal platform. Het festival presenteert een diversiteit aan vormen, op diverse podia en niet reguliere speelplekken in Amsterdam. Het geheel van het Holland Festival programma is een aanvulling op hetgeen in Amsterdam / Nederland gedurende het seizoen te zien is.

Het Holland Festival is een stichting die wordt geleid door een directeur / bestuurder (Annet Lekkerkerker). De raad van toezicht staat het bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op de grote lijnen van het beleid van het Holland Festival en stelt begroting, jaarrekeningen en beleidsplan vast. Wegens het verlopen van zittingstermijnen is de raad van toezicht op zoek naar twee nieuwe leden. De raad van toezicht is breed samengesteld, en streeft naar een evenwichtige opbouw waarbij verschillende competenties en een brede mate van diversiteit geborgd zijn.

Alle leden van de raad van toezicht beschikken over de volgende competenties: 

 • hebben kennis van en affiniteit met de culturele sector in het algemeen en de (inter-) nationale podiumkunsten en vooraanstaande culturele festivals in het bijzonder;
 • zijn in staat (toe te zien op) de strategie en het beleid van de stichting, dan wel deze voor te bereiden en uit te laten voeren, alsmede om de doelstellingen van de stichting te realiseren en hierover verantwoording af te leggen; 
 • hebben toezichthoudende en /of bestuurlijke ervaring, liefst op een soortgelijke stichting;
 • beschikken over relevante netwerken: o.a. openbaar bestuur, culturele instellingen, media, bedrijfsleven, fondsen en maatschappelijke organisaties;
 • zijn  in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • zijn in staat om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en directeur / bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de bestuurder maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te (doen) voorzien;
 • hebben geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
 •  hebben voldoende tijd om hun toezichthoudende taak gedurende het jaar uit te voeren en om gedurende het Holland Festival regelmatig voorstellingen en concerten te bezoeken.

Specifiek vereisten nieuwe leden:

 • tenminste een van beide leden heeft een visie op de rol die kunst en cultuur in het algemeen en het Holland Festival in het bijzonder, speelt of zou moeten spelen in de (Nederlandse) samenleving en het Nederlands cultuurbestel;
 • tenminste een van beide leden beschikt over kennis en ervaring op het gebied van marketing en/of humanresources-management;
 • gezien de samenstelling van de raad dient een van beide leden vrouw te zijn en beschikken beide leden over een biculturele achtergrond.

vergaderingen
De raad van toezicht van het Holland Festival vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vier keer per jaar. Er wordt overdag vergaderd. De raad treft elkaar tenminste een keer gedurende het Holland Festival voor gezamenlijk bezoek.

bezoldiging
Het betreft een onbezoldigde functie.

reglement
Het reglement van de raad van toezicht van het Holland Festival is op verzoek beschikbaar.

procedure
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u reageren door uw motivatie en cv te sturen naar [email protected]. Uw sollicitatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Reageren is mogelijk tot en met 6 juli 2018.

Er zullen gesprekken worden gevoerd met kandidaten door een sollicitatiecommissie onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht, Martijn Sanders. Gesprekken vinden plaats op 19 en 20 juli aanstaande, in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld