Mitsuzaki, Kikuoka, Takemitsu, Yuasa e.a.

Hato Ensemble

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Programma

Kengyo Mitsuzaki - Godan-Ginuta (19e eeuw)
voor twee koto’s

Anonymus - Tsuru-n-Sugomori
Voor shakahachi

Kenyo Kikuoka (1791-1849) - Kajimakura
voor shakuhachi, zang, shamisen en koto

pauze

Toru Takemitsu (1930-) - Voice (1971)
voor fluit

Joji Yuasa - Projection (1970)
voor twee violen, altviool en cello

Yuji Takahashi (1938-) - Jitr Pumisak (1978)
voor fluit en piano

pauze

Maki Isii (1936-) - Soo-gu I (1970)
voor shakuhachi en piano

Makoto Shinohara (1931-) - Turns (1983)
voor viool en koto

Toshi Ichiyanagi (1933-) - Wa
voor twee koto’s, piano en slagwerk

Credits

muziek
Kengyo Mitsuzaki, Kenyo Kikuoka, Toru Takemitsu, Joji Yuasa, Yuji Takahashi, Maki Isii, Makoto Shinohara, Toshi Ichiyanagi
Hato Ensemble:
fluit
Michio Kai
viool
Mifune Tsuji
viool
Kazuo Okumura
altviool
Yuko Inoue
cello
Tadashi Tanaka
piano
Yoko Abe
slagwerk
Michael de Roo
shakuhachi
Hitomi Endo
shamisen, koto
Akiko Nishigata
koto
Chieko Fukunaga